Què fem

Illustration by Ouch.pics
L'Associació Amunt i Crits ! treballa amb les administracions públiques, les AMPAS, les escoles i instituts, les associacions i entitats del tercer sector i les empreses, interessades a millorar l'acollida de les persones migrades, a promoure la diversitat intercultural i a trencar amb els estereotips i el racisme a la nostra societat.

1) Espai d'acollida
 • Per informar i orientar les dones migrades i les seves famílies
 • Per facilitar informació sobre els serveis públics i la societat d’acollida
 • Per crear espais de confiança per a les dones i famílies
2) Acció comunitària
 • Per donar a conèixer les cultures d’origen
 • Per sensibilitzar i trencar els prejudicis, els estereotips i les actituds racistes
 • Tallers de diversitat intercultural
 • Tallers anti rumors per combatre els estereotips, el sexisme, el racisme i la islamofòbia
 • Tallers de salut comunitària (tallers de prevenció)
 • Tallers de Mutilació Genital Femenina
 • Tallers de salut sexual i reproductiva
 • Tallers de Matrimonis Forçosos
 3) Dinamització de grups
 • Dinamització de grups de dones migrades en el marc de polítiques i programes de salut comunitària, educació i atenció social bàsica
 • Mediació, traducció i acompanyament a grups de treball en l'àmbit social i de la salut
 • Dinamització de famílies nouvingudes en el marc d’espais de treball comunitari (AMPA’s, processos participatius promoguts per ens locals i altres agents)
4) Acompanyament a famílies en situació de risc
 • Per facilitar el pont i el diàleg entre les persones nouvingudes i els serveis i les entitats que les atenen
5) Acompanyament a mares d'adolescents i joves en la vivència de l'identitat i pertinença cultural
 • Per prevenir processos de radicalització i extremismes violents
6) Acompanyament a joves que migren sols
 • Per facilitar l’acollida dels joves en els serveis i famílies
7) Servei d'acompanyament, mediació i traducció en àrab, amazig i fula
 • Per facilitar una millor entesa i comprensió entre les persones nouvingudes i els serveis i entitats que les atenen
 • Servei de traducció en àmbit educatiu i de salut
8) Formació en gènere i diversitat intercultural
 • Per sensibilitzar i introduir la perspectiva de gènere i intercultural en les institucions i el teixit associatiu
9) Recerca-acció
 • Per promoure el creuament de sabers i pràctiques i la participació de persones migrades en processos de recerca-acció
 • Per millorar i compartir el coneixement sobre gènere i diversitat intercultural
 • Per facilitar diagnòstics-participatius amb població nouvinguda que permetin identificar necessitats socials i de salut i proposar línies d’intervenció